Gårdagens sjöfart i Örebro, snabbhistoria.


Sjöfarten i Örebro, stäcker sig flera hundra år tillbaka i tiden.
Från början låg Örebros hamn i Skebäck nedströms nuvarande sluss.
Längre än så kunde man inte komma, då forsarna ovanför stoppade alla båtar till centrum.

1888
I samband med att Hjälmaren sänktes i slutet på 1800-talet, byggdes slussen, ån rätades, muddrades och blev en kanal, Örebro Kanal, så att man kunde komma in till centrum vid Hamnplan med ganska stora fartyg. Hamnen i Skebäck blev benämd Östra hamnen, den vid Hamnplan blev Södra hamnen och hamnen nordväst om Stora holmen kallades Norra hamnen.

Hamnkontoret var under några år inrymt i huset Manilla, nu borta sedan många år.
Örebro Rederi hade kontor i det enda kvarvarande hamnmagasinet. Kontoret finns fortfarande kvar i nästan orört skick. Där finns också gästhamnsbesökarnas serviceutrymme.

Den gamla slusstugan, används från 2007 åter av slussvakterna.
Slusstugan

Slusstugan

Pollare

46 st pollare av den här typen av finns fortfarande kvar. En del är svåra att hitta
I bakgrunden, Gustaf Lagerbjelke.
Örebro hamn 1940
Södra hamnen vid Hamnplan omkring 1940-1941

Kanalen, slussen och hamnarna i centrum, invigdes 24 september 1888.
Första båt genom kanalen var ångfartyget Örebro I, följd av bogerbåten Hjelmaren.

Örebro II

Örebro II på väg genom Örebro kanal 1924. Hon såldes till en skrotfirma 1956 för 15000 kr.
Gömd pollare
Här har ogräset verkligen tagit över.
Pollaren till vänster finns vid gamla dragvägen mellan slussen och Skebäcksbron. Den är delvis invuxen i trädet.
Ett exempel på hur det kan gå, när man av oförstånd inte röjt sly här på 50 år! Även strandskoningen, har delvis rasat av samma orsak.
Örebro III passerar oljehamnen för sista gången.
Fd Örebro III bogserades bort 1997.
Avveckling?
Sista passagerarbåten från den "gamla tiden" var ångfartyget Örebro III, som gick sin sista tur 1957.
Lasttrafiken fortsatte några år till med spannmål från hamnplan och olja till oljehamnen. Örebro Rederi fortsatte verksamheten med lastbil. Muddring av farled upphörde nästan helt.
På 60- talet trodde man att det var slut med all sjöfart och man började plantera träd på kajen, till besvär för den nuvarande sjötrafiken.
Örebro III återkom en tid, då degraderad till krogpråm. Hon bogserades bort lördagen den 27 september 1997 i ett bedrövligt skick. Det fanns inte ens roderfunktion kvar, så den fick knuffas i sidled av en mindre båt.
Klicka för större bild
Hjelmare Kanal i Örebro sluss 1978.
Längst upp i bilden villa Östanå.
Till vänster Vikings glasbruk.
Det vände igen:
Som tur var, fortsatte Åke Norén från Stora Mellösa med passagerartrafik, först med mindre båtar, sedan med allt större fartyg. Det är nog tack vare honom som Örebro fortfarande har kvar sin hamn mitt i staden. Vem minns inte Pliggen, Lasse-Maja, Kajsa Warg, Sylvia, Hjelmare Kanal och Björnön.
Hjelmare Kanal, byggdes senare om och finns numera i Askersund under namnet Wettervik.
Även Hendrik Meedendorp körde ett antal år med sin Hega.

Andra rederier, i första hand Arboga Rederi, har tagit vid och fortsatt passagerartrafiken.

Klicka, för större bild.
En av de utländska båtar som besökte
hamnen 2004. Foto: Örebro Kommun.
Nutid:
Nu trafikeras Örebro hamn och slussen av flera passagerarbåtar, som går turer på Hjälmaren och Hjälmare kanal, bland annat de populära räkkryssningarna 3 - 4 kvällar i veckan. Även en hel del charterresor förekommer.
Under högsommaren utförs uppemot 50 slussningar per vecka, enbart för passagerarbåtar.

Gästhamnen i centrum besöks av fritidsbåtar från i första hand Hjälmaren-Mälaren, men även från andra håll i landet samt de nordeuropeiska länderna.

Småbåtshamnens drygt 200 platser har tagit slut, och en utbyggnad kan behövas.

Framtiden:
Framtiden ser ganska ljus ut, antalet båtar ökar igen, och de nya broarna blev ju öppningsbara.
Fortfarande är det fri höjd för båtar till Örebro, så när som en kraftledning vid N. Ässundet (fri höjd=20m).
Det som uppskattas mest av besökare är att det fortfarande går att komma ända in i Örebro centrum.

Önskemål:
En önskan från väldigt många, är att Hemfjärdens farled muddras och får samma djup som slussarna har, vilket skulle öka besöksantalet till gästhamnen väsentligt, framför allt bland de långväga båtturisterna. Då kan det även bli aktuellt med större passagerarbåtar.

Viktigt är nu att farleder, kajer och anläggningar fortsättningvis underhålls och repareras.
Träd måste beskäras eller tas bort, så att skador på kajer, bryggor och båtar undviks i framtiden. Vidare att inga fasta broar eller andra hinder byggs, så att båttrafiken kan behållas och utvecklas.
I vissa fall, är det nödvändigt att återställa en del redan förstörda kulturminnen. T.ex. raserad stenskoning, felaktig planering vid kaj och försvunna stenpollare.

Av Örebros fyra riktiga hamnkajer, finns nu bara en kvar, den vid Hamnplan. Den måste skyddas, så vi även i framtiden får ha kvar våra passagerarbåtar och gästhamnsbesökare!

De sista minnena av Örebros storhetstid som sjöfartsstad måste vårdas och bevaras för framtiden.

Hamnen2011
Hamnen 2011. Bilden är tagen från samma position som bilden upptill på sidan.
Passagerbåtarna ligger närmast Hamnbron (skymda av de storvuxna träden).
Gästhamnen använder den resterande delen av kajen.
Träden byts nu ut mot mindre träd, våren 2012.
Hans Rosell

Till första sidan